Přejít k obsahu

Slovo absolventů

Mgr. Lukáš Svoboda                          Historik a kurátor sbírkových fondů Muzea Karlovy Vary.

 „V letech 2002 až 2005 studoval magisterský obor Kulturní antropologie Přední východu, na kterém se učil cizím jazykům, zvykům, mravům a zlozvykům, putovaní po neznámých krajích v zemi úrodného půlměsíce, historii starých i současných civilizací, pokoře, lásce, úctě, respektu, ověřování zdrojů informací a snaze nepodléhat emotivním, zbrklým, faktograficky nepodloženým úsudkům a modlám. A to vše pro něj nebylo vždy snadné. Všem studentům přeje tolerantní a vstřícný postoj pedagogů, jaký zažil on sám na vlastní kůži.“

Mgr. Nikola Hrbáčková                        Manažerka České pojišťovny

"Byť se na první pohled může zdát, že studium na Katedře blízkovýchodních studií nemá nic společného s mým současným zaměstnáním, opak je pravdou. Studium mi přineslo orientaci v našem moderním světě, ukázalo cestu, jak vyhledávat, třídit a zpracovat potřebné informace, vybudovat toleranci k ostatním lidem bez ohledu na jejich víru a původ. Věřte, že to jsou velmi důležité činnosti při manažerské činnosti, kdy rozhodování a řížení lidí je každodenní náplní. Kromě základu do pracovního života, jsem měla možnost se seznámit s báječnými lidmi, ať profesory, z jejichž přínosu čerpám dodnes, nebo s ostatními studenty, kteří se časem stali mými přáteli na celý život."

 Mgr. Jan Nedvěd                               Historik a kurátor sbírkových fondů Muzea Karlovy Vary

„Byl jsem na počátku třetího tisíciletí po Kristu studentem starodávného oboru Kulturní antropologie Předního východu, jenž je dnes známý pod názvem Blízkovýchodní studia. Končil jsem úspěšně své studium roku2005 apodařilo se mi sehnat práci alespoň částečně navazující na mé studium – v muzeu. Při vzpomínkách na dávnověk mého mládí rád vzpomenu na pedagogy, kteří obohatili mé znalosti nejen údaji suchopárnými jako sumerské pouště, ale oblažili mou mysl poznáním sladkým jako náruč konkubíny mamlúckého harému nebo plody fíkovníku utržené hladovým římským setníkem přicházejícím ze vzdáleného castra kdesi na Rýnu. S radostí vzpomínám také na kolegy, s kterými jsme zasedali nejen v učebnách, ale též po kavárnách, pivnicích a kořalnách, kde nás nejednou políbila múza či alespoň sličná studentka.“

 Mgr. Lukáš Goga                               Novinář, blízkovýchodní zpravodaj

 „Studium na KBS mi dalo základ do kariéry blízkovýchodního zpravodaje. Bez znalostí problematiky bych se k takové práci nejspíš ani nedostal. Kdo se chce v oboru prosadit, musí vynaložit snahu nad rámec vysokoškolského studia a snažit se sebevzdělávat, např. vyjíždět na studijní pobyty a poznávat tamní kulturu. Není však jednoduché se v oboru prosadit. Vládní instituce nabízejí velmi omezené možnosti a soukromá sféra je dosti přesycená. Záleží hodně na štěstí, zda se absolvent prosadí. Já si musel najít vlastní cestu, jak se v oboru prosadit. Připravenému ale štěstí přeje, takže kdo bere studia vážně a láká ho některé z témat na Blízkém východě, dostane na KBS komplexní přehled z historie i současného dění.“

Mgr. Ondřej Krátký, Ph.D.                  Majitel konzultační firmy Dealtrade Group

„Magisterské studium na KBS pro mě bylo logickým vyústěním mého zájmu o oblast Blízkého Východu, její kulturu, historii, jazyky. Pozitivní bylo, že studium nabídlo přehled všeho podstatného a možnost výběru další specializace. Tím se mi stalo dobrým vodítkem jak pro další navigaci v akademických vodách i profesionálních aktivitách, tak pro kvalifikovanou orientaci v Orientu samotném.“

Mgr. Táňa Habermannová                 Překladatelka na volné noze

„Katedra Blízkého východu na Západočeské univerzitě v Plzni mi umožnila intenzivně nahlížet do nitra oblasti Blízkého východu. Kromě širokého záběru témat, ze kterých se studium skládá, pro mne měla velký přínos výuka blízkovýchodních jazyků. Četba arabské literatury v originále se stala mým velkým koníčkem. Jemenskou literaturu jsem si zvolila i jako předmět mé diplomové práce a po ukončení studia se nadále věnuji jejímu překládání. Blízký východ není jen snůškou zpráv, které se dočteme v médiích. Je to oblast s úžasnou kulturní i společenskou tradicí. Proto si vážím toho, že poznávat tamní společnost, kulturu i politiku lze také v Plzni.“

Mgr. Martin Parula                              Výkonný ředitel NNO Ulice – Agentura sociální práce

Měl jsem tě rád, a mám dodnes, ale tehdy jsem ti to ještě asi neuměl říct. Možná jsem si to ani tolik neuvědomoval. Byli jsme spolu na každym kroku. Usínal jsem a myslel na tebe. Myslel jsem taky na jiný, to přece víš, ale tebe jsem měl v hlavě pořád. I když jsem měl zrovna v hlavě. A těch lidí, který jsi mi představila. Ještě teď se s některýma potkávam. Možná se budeš divit, ale mluvili jsme hodně právě o tobě.  A bylo jedno, jestli to bylo cestou z hospody anebo do ní. A někdy jsme se kvůli tobě i pohádali. Ale už je to za náma. Dneska, když o tobě mluvíme, tak děláme jako že nic, a přitom se všichni trošku sami pro sebe usmíváme. A jsem tomu vlastně svým způsobem rád, protože každej si tě zažil trochu jinak. Občas, když tě vidim na ulici, tak si na to všechno zase vzpomenu, ale vždycky radši přejdu na druhej chodník, aby sis mě nevšimla. Tvoji nynější tvář totiž nevidím, neznám jí.  Pro mě jsi a budeš tou, kterou jsi byla se mnou. Napořád.

Mgr. Jindřich Mleziva                           Kurátor uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni

„Studium na Katedře blízkovýchodních studií mi umožnilo setkat se s předními osobnostmi v oboru. Během studia jsem se zaměřil na studium islámského umění a díky tomu objevil bohaté sbírky v různých institucích v České republice s řadou vynikajících odborníků, kteří o ně pečují. Během studia jsem si vyjasnil, čím bych se chtěl dál konkrétně zabývat a v oboru se mi daří pracovat i nadále.“

Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.            Vedoucí Centra afrických studií na FF ZČU

„Studium na KBS jednoznačně doporučuji. Kromě zajímavých předmětů dodnes vzpomínám na uvolněnou atmosféru a fajn vyučující. Navíc mě studium "Předního východu" dobře připravilo na další akademickou dráhu, takže u mě má KBS jedničku!“

Mgr. Marie Vaňková                              Vyučující na katedře Historie FPE ZČU

„Studium na katedře Blízkého Východu bylo pro mě od začátku velké dobrodružství. Díky studiu na této katedře jsem se několikrát podívala do Izraele a Palestiny, setkala se s různými kulturami a náboženstvími. Jsem ráda, že pokračuji dále ve studiu na Etnologii v Plzni a můj zájem o tento region trvá. Nyní mě však spíše zaměstnávají moje mateřské povinnosti, těším se ale, že se k oboru brzy vrátím. Prozatím jen částečně působím jako externí vyučující na katedře Historii FPE v Plzni a jako doktorandka Etnologie.“

PhDr. Martina Ponížilová                      Asistentka Katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni

„Studium na Katedře blízkovýchodních studií bylo vzhledem k mému dlouholetému zájmu o politická a bezpečnostní témata Blízkého východu jasnou volbou. Nejen, že jsem měla možnost rozvíjet znalosti o této nesmírně zajímavé oblasti, ale studium, vysoká odbornost vyučujících a jejich vlastní zájem o Blízký východ ještě zvýšily moji chuť věnovat se tomuto regionu i v budoucnu. Dnes je tak Blízký východ hlavním předmětem mého výzkumu a jazyková průprava, kterou jsem během studia získala, mi v pozdějších letech usnadnila studijní a výzkumné pobyty v arabských zemích. Dodnes si nenechám ujít přednášky a kulturní akce v rámci Festivalu arabské kultury, který katedra pořádá.“

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.                      Odborný asistent, Katedra blízkovýchodních studií

„Studium na KBS mi, obrazně i doslova, otevřelo dveře do jiného světa. Kromě odborných znalostí a dovedností mi přineslo řadu cenných přátelství a známostí a kromě jiného mě utvrdilo v přesvědčení, že v Plzni stojí za to žít a pracovat!“

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.                    Odborný asistent, Katedra blízkovýchodních studií

„Studium na Katedře blízkovýchodních studií mi umožnilo věnovat se plně mému zájmu o jazyky Blízkého východu. Jako student jsem oceňoval především bezpečné a tolerantní prostředí, které je pro studium Blízkého východu naprosto zásadní. Studium mi otevřelo cestu do akademického prostředí, kde nyní pracuji, vyučuji a podílím se na výzkumu. Vyučující se stali mými kolegy a Blízký východ druhým domovem.“

Mgr. Kateřina Šašková, Th.D.                Odborná asistentka, Katedra blízkovýchodních studií

„V době mého studia – v letech 2001-2003 – ještě neexistovala samostatná Katedra blízkovýchodních studií a navazující magisterský obor Kulturní antropologie Předního Východu zaštiťovala Katedra sociální a kulturní antropologie spadající pod Fakultu humanitních studií. Již tehdy však tento obor nabízel z mého pohledu zcela unikátní možnosti, neboť se díky interdisciplinárnímu přístupu nesoustředil pouze na jednu konkrétní oblast bádání – například politický vývoj nebo kulturu v určitém období, náboženskou strukturu či jazyky regionu. Hlavní linie povinných předmětů naopak sledovala významné momenty a body všech těchto okruhů, které byly doplněny studiem jednoho či více jazyků – akkadštiny, sumerštiny, arabštiny či hebrejštiny. Student tak získal základní přehled o Předním východu od pravěku po současnost, přičemž znalosti z oblasti, jež mu byla blízká, si pak prohluboval v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů. Mně studium tohoto oboru napomohlo k rozšíření obzorů na poli asyriologie, nasměrovalo mě k dalšími studiu a umožnilo mi hlubší badatelskou činnost pod ochrannými křídly mateřského pracoviště.“

Mgr. Ivan Ramadan                               Odborný asistent, Katedra blízkovýchodních studií

„Studium oboru Kulturní antropologie Předního východu mi přineslo mnoho nových znalostí a informací z oblasti starověkého a středověkého Blízkého východu a zároveň mi pomohlo uvést do souvislostí fakta týkající se historie, kultury, náboženství a demografické struktury současného Blízkého východu. Jednou z nejdůležitějších součástí studia na Katedře blízkovýchodních studií bylo dle mého názoru studium arabského jazyka, jehož znalost je klíčová nejen pro správné pochopení politicko-sociální a kulturní problematiky Blízkého východu, ale především pro pozdější úspěšné uplatnění se na pracovním trhu a praktické využití v budoucím zaměstnání. Jako nedocenitelnou výhodu studia na Katedře blízkovýchodních studií spatřuji možnost pobývat a studovat pod záštitou katedry v mnoha zemí Blízkého východu, což bezesporu obohacuje zkušenosti budoucích absolventů a následně je zvýhodňuje v profesním životě.“

 

Patička