Přejít k obsahu

Centrum pro výzkum migrace a integrace

EU_Hinweis_D_CZ_646x236                                          ETZ___Text_D_CZ_713x244

CENTRUM PRO VÝZKUM MIGRACE A INTEGRACE (CVMI)

Výzkumné a aplikační centrum věnující se otázkám migrace a integrace bylo založeno na Fakultě filozofické ZČU v Plzni v roce 2019 v návaznosti na řešení mezinárodních projektů s cílem zajistit praktické uplatnění a zhodnocení dosažených výsledků a pokračovat ve výzkumných, aplikačních a síťovacích aktivitách v mezioborové perspektivě a s mezinárodní účastí. Na činnosti centra se podílí zejména katedry blízkovýchodních studií, sociologie a antropologie ZČU v Plzni a Universität Bayreuth.

Centrum:

 • Svou činností vytváří nosnou a trvale udržitelnou institucionální síť mezi lokálními aktéry z oblastí veřejné správy, neziskového sektoru a univerzit, která slouží při společném řešení společenských výzev.
 • Pracuje na analýzách a strategiích k tematickému komplexu migrace a integrace, které mohou být aplikovány v česko-německém příhraničním regionu, jakož i v dalších oblastech.
 • Rozvíjí přeshraniční spolupráci s cílem snížit informační deficit a posilovat dosud nedostatečnou koordinaci aktivit.
 • Je mezioborovou platformou pro spolupráci a přispívá k integraci, harmonizaci a koherenci imigrační a integrační politiky v ČR a česko-bavorském příhraničním prostoru.

 

Centrum aktuálně řeší projekty:

Migrace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: analýza, strategie spolupráce a řešení (2017-2020): https://mintegration.zcu.cz/

 • Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
 • Projekt zkoumá dopady migrace na zmíněný region a propojuje zástupce akademických, vládních i nevládních institucí z obou stran česko-bavorské hranice v oblasti integrace.
 • Zvláštní důraz je kladen na přeshraniční výměnu zkušeností. Cílem projektu je formulovat praktická doporučení, založená jak na terénním výzkumu mezi migranty, tak na zkušenostech širokého spektra institucí, které se věnují každodenní práci s migranty.
 • Mezi cíle patří výměna zkušeností a společná aplikace strategií řešení, posílení přeshraniční koordinace v souvislosti s migrací a integrací, společné adaptační strategie a strategie řešení, transfer výsledků do praxe, komunikace mezi přijímající společností a migranty, analýza institucí z oblasti politiky, správy a občanské společnosti v kontextu tématu „migrace a integrace“ v česko-bavorském příhraničním prostoru, analýza překážek a zkušeností v oblasti dosavadní spolupráce, výměna, harmonizace a rozvoj přeshraničních strategií a příkladů dobré praxe, jejich aplikace v praxi v kontextu problematiky migrace a integrace, umožnění přeshraniční koordinaci informačních toků a aktivit i vytváření, harmonizaci a realizaci adaptačních strategií mezi transitními a přijímajícími regiony

Arrival Regions: Exploring social innovation approaches for the social and economic integration of non-EU nationals (2019–2022): https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Arrival-Regions.html 

 • Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe
 • Podstatou projektu je navrhnout a ověřit v praxi sociální inovace v regionech, které se potýkají s nárůstem počtu cizinců ze zemí mimo EU
 • Mezi cíle projektu patří analýzy situace a sběr dobré praxe, realizace pilotních projektů (v případě ZČU „Koordinační středisko integračních aktivit pro Tachovský region“), příprava manuálů preventivních nástrojů a přenositelných řešení

 Evaluace úspěšnosti procesu integrace cizinců v dlouhodobém horizontu (2020-2023): www.epic-integrace.cz

 • Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Technologická agentura České republiky
 • Hlavní náplní navrhovaného projektu je vytvoření nástroje pro evaluaci integračního procesu cizinců a následné zvýšení efektivity integrační práce.
 • Základním bodem výzkumu bude analýza fungování Státního integračního programu (SIP), jehož realizátorem je Správa uprchlických zařízení
 • Ministerstva vnitra (SUZ MV). V rámci výzkumu zmapujeme a definujeme indikátory, které jsou pro úspěch integračního procesu klíčové a vytvořené metodiky poskytnou instrukce, jak tyto indikátory naplňovat, aby integrační práce byla efektivnější.
 • Součástí projektu je náležité proškolení integračních pracovníků SUZ MV ve využívání nových metodik v rámci plánovaných workshopů. Dále tyto pracovníky a pracovnice seznámíme s dalšími aspekty integrační práce. S metodami aplikace výstupů také seznámíme i pracovníky dalších relevantních organizací státní správy a NNO.

 Kurz o kulturních specifikách vybraných etnik a národností pro Vězeňskou službu ČR (2020)
 • V roce 2020 pět třídenních kurzů pro účastníky Akademie Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem
 • Přednášky zaměřené na porozumění kulturním specifikám menšin v českých vězeních: muslimové a lidé z Blízkého východu a severní Afriky, lidé ze subsaharské Afriky, Vietnamci, Romové

V rámci řešených a připravovaných projektů probíhá spolupráce s množstvím relevantních aktérů, mezi ně patří Správa uprchlických zařízení MV, OAMP, Regionální Rozvojová Agentura Plzeňského Kraje O.p.s., Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, Národní pedagogický institut České republiky-Krajské pracoviště Plzeň, Univerzita Bayreuth, Člověk v tísni o. p. s., Diecézní charita Plzeň, Město Bor, Centrum na podporu integrace cizinců – Plzeňský kraj, Leibniz Institute for Regional Geography v Lipsku a další.

 

Kontakty:

Mgr. Jan Pěchota

jpechota@kbs.zcu.cz

+420 735 713 945

 

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

dkrizek@kbs.zcu.cz

+420 602 135 368

 

Patička